• Chwido on the Rocks 1018744 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 1.34 Chwido on the Rocks
  • Chwido climbing mountains 841842 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 0.53 Chwido climbing mountains
  • Misty Mountains 527421 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 2.39 Misty Mountains
  • OpenMandriva Lx 2013.0 140055 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 3.10 OpenMandriva Lx 2013.0
  • Kampenwand 133037 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 3.52 Kampenwand