• OpenMandriva Lx 2014.0 Alpha2 release 1105325 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 0.65 OpenMandriva Lx 2014.0 Alpha2 release
 • Chwido on the Rocks 1018677 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 1.34 Chwido on the Rocks
 • Chwido climbing mountains 841785 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 0.53 Chwido climbing mountains
 • OpenMandriva Lx 2014.0 Alpha2 release 779857 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 0.24 OpenMandriva Lx 2014.0 Alpha2 release
 • Misty Mountains 527333 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 2.38 Misty Mountains
 • OpenMandriva Lx 2014.0 Alpha2 release 455768 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 0.55 OpenMandriva Lx 2014.0 Alpha2 release
 • OpenMandriva Lx 3 Alpha 374784 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 3.03 OpenMandriva Lx 3 Alpha
 • OpenMandriva Lx 2014.0 Alpha2 release 313843 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 0.47 OpenMandriva Lx 2014.0 Alpha2 release
 • 2015 ewc 01 287791 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 0.93 2015 ewc 01
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 212255 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 0.72 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 3 Alpha 191166 ஹிட்ஸ் OpenMandriva Lx 3 Alpha
 • OpenMandriva Lx 3 Alpha 178095 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 2.82 OpenMandriva Lx 3 Alpha
 • OpenMandriva Lx 3 Alpha 150928 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 2.55 OpenMandriva Lx 3 Alpha
 • OpenMandriva Lx 2013.0 139977 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 3.09 OpenMandriva Lx 2013.0
 • Kampenwand 132935 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 3.52 Kampenwand