• OpenMandriva Lx 2014.0 Alpha2 release 1105438 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 0.65 OpenMandriva Lx 2014.0 Alpha2 release
 • Chwido on the Rocks 1018728 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 1.34 Chwido on the Rocks
 • Chwido climbing mountains 841825 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 0.53 Chwido climbing mountains
 • OpenMandriva Lx 2014.0 Alpha2 release 779922 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 0.24 OpenMandriva Lx 2014.0 Alpha2 release
 • Misty Mountains 527395 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 2.39 Misty Mountains
 • OpenMandriva Lx 2014.0 Alpha2 release 455866 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 0.55 OpenMandriva Lx 2014.0 Alpha2 release
 • OpenMandriva Lx 3 Alpha 374853 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 3.04 OpenMandriva Lx 3 Alpha
 • OpenMandriva Lx 2014.0 Alpha2 release 313896 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 0.47 OpenMandriva Lx 2014.0 Alpha2 release
 • 2015 ewc 01 287858 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 0.93 2015 ewc 01
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 212295 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 0.72 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 3 Alpha 191207 ஹிட்ஸ் OpenMandriva Lx 3 Alpha
 • OpenMandriva Lx 3 Alpha 178143 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 2.83 OpenMandriva Lx 3 Alpha
 • OpenMandriva Lx 3 Alpha 150954 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 2.55 OpenMandriva Lx 3 Alpha
 • OpenMandriva Lx 2013.0 140023 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 3.10 OpenMandriva Lx 2013.0
 • Kampenwand 133007 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 3.52 Kampenwand