• OpenMandriva Lx 2014.0 Alpha2 release 1105482 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 0.65 OpenMandriva Lx 2014.0 Alpha2 release
 • Chwido on the Rocks 1018744 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 1.34 Chwido on the Rocks
 • Chwido climbing mountains 841843 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 0.53 Chwido climbing mountains
 • OpenMandriva Lx 2014.0 Alpha2 release 779948 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 0.24 OpenMandriva Lx 2014.0 Alpha2 release
 • Misty Mountains 527421 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 2.39 Misty Mountains
 • OpenMandriva Lx 2014.0 Alpha2 release 455931 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 0.55 OpenMandriva Lx 2014.0 Alpha2 release
 • OpenMandriva Lx 3 Alpha 374893 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 3.04 OpenMandriva Lx 3 Alpha
 • OpenMandriva Lx 2014.0 Alpha2 release 313920 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 0.47 OpenMandriva Lx 2014.0 Alpha2 release
 • 2015 ewc 01 287886 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 0.92 2015 ewc 01
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 212324 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 0.72 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 3 Alpha 191227 ஹிட்ஸ் OpenMandriva Lx 3 Alpha
 • OpenMandriva Lx 3 Alpha 178167 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 2.83 OpenMandriva Lx 3 Alpha
 • OpenMandriva Lx 3 Alpha 150966 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 2.56 OpenMandriva Lx 3 Alpha
 • OpenMandriva Lx 2013.0 140055 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 3.10 OpenMandriva Lx 2013.0
 • Kampenwand 133037 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 3.52 Kampenwand