ខែ​កុម្ភះ 2014
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ខែ​កក្តដា 2014
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 10251 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 2.85 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 11553 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 2.73 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 11127 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 2.73 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 8941 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 2.94 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 7919 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 2.73 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 7463 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 2.73 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 28436 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 2.83 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 24902 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 2.83 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 12367 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 3.04 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 50176 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 2.62 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 31989 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 2.83 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 8511 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 2.83 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 13561 ដង OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 15812 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 2.31 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 19017 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 2.57 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 21373 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 2.31 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 212323 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 0.72 OpenMandriva Lx 2014.0 RC