பிப்ரவரி 2014
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ஜுலை 2014
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 10251 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 2.85 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 11553 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 2.73 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 11127 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 2.73 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 8941 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 2.94 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 7919 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 2.73 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 7463 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 2.73 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 28436 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 2.83 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 24902 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 2.83 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 12367 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 3.04 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 50176 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 2.62 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 31989 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 2.83 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 8511 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 2.83 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 13560 ஹிட்ஸ் OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 15812 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 2.31 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 19017 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 2.57 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 21373 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 2.31 OpenMandriva Lx 2014.0 RC
 • OpenMandriva Lx 2014.0 RC 212323 ஹிட்ஸ் - மதிப்பு வரையீடு 0.72 OpenMandriva Lx 2014.0 RC