• (3.64) chwido1-800px 5982 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 3.64 chwido1-800px
 • (3.56) OM-2000gr 28673 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 3.56 OM-2000gr
 • (3.52) Kampenwand 132863 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 3.52 Kampenwand
 • (3.45) Talalp 82504 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 3.45 Talalp
 • (3.44) Reflection2 13483 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 3.44 Reflection2
 • (3.42) Cantaloupe Island 7256 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 3.42 Cantaloupe Island
 • (3.41) The sunset 8171 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 3.41 The sunset
 • (3.39) Descartes Awakening 27815 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 3.39 Descartes Awakening
 • (3.38) Sunrays 4431 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 3.38 Sunrays
 • (3.38) OpenMandriva Lx 2013.0 25706 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 3.38 OpenMandriva Lx 2013.0
 • (3.37) OMA-logo500 23237 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 3.37 OMA-logo500
 • (3.33) OpenMandriva Lx 2013.0 23863 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 3.33 OpenMandriva Lx 2013.0
 • (3.33) Ubaye melezes2 19530 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 3.33 Ubaye melezes2
 • (3.33) Dantes Skyline 8794 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 3.33 Dantes Skyline
 • (3.33) Glacier 25211 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 3.33 Glacier